Ordonanta de Guvern 26/2000 privind asociatiile si fundatiile

0
383

Ordonanta de Guvern 26/2000 reglementeaza normele privind dreptul persoanelor fizice si juridice de a desfasura activitati de interes general sau in interes colectiv, de a constitui asociatii sau fundatii. O data constituite aceste asociatii sau fundatii vor dobandi statut de persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. Normele ordonantei de guvern nu vizeaza partidele politice, sindicatele si cultele religioase.

Prin Ordonanta de Guvern 26/2000 se creeaza cadrul legal in vederea exercitarii dreptului la libera asociere, promovarea valorilor civice si ale democratiei, realizarea unui interes general, precum si respectarea ordinii publice, parteneriatului intre autoritati si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial, facilitarii accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice.

Infiintarea asociatiilor

Asociatia poate sa fie constituita din 3 sau mai multe persoane, pe baza unei intelegeri, in care isi pun in comun cunostintele si aportul in munca, drept de restituire contributie materiala, in vederea realizarii unor activitati in interes general, colectiv sau personal nepatrimonial.

“In temeiul dreptului constitutional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta”, art. 5, Ordonanta de Guvern 26/2000.

Statutul de personalitatea juridica a asociatiilor si fundatiilor cuprinde datele de identificare ale membrilor asociati, vointa exprimata de asociere, precizarea scopului activitatii asociatiei, denumirea asociatiei, sediul asociatiei, durata de functionare a asociatiei, patrimoniul de inceput al asociatiei, componenta corpului de conducere al asociatiei, persoana sau imputernicitul care desfasoara procedura de dobandire a personalitati juridice, drepturi si obligatii ale asociatilor, resursele patrimoniale ale asociatiei, ce se intampla cu bunurile asociatiei dupa dizolvarea acesteia, semnaturile membrilor asociati.

Dosar de inscriere a asociatie

Dosarul de inscriere a asociatie va cuprinde:

 • Cererea de inscriere a asociatiei
 • Statutul asociatiei, in copie legalizata;
 • Acte care dovedesc sediul asociatiei;
 • Acte care dovedesc patrimoniul asociatiei, daca este vorba de bunuri imobile;
 • Copii dupa actele de identitate ale membrilor asociati;
 • Declaratie pe propria raspundere
 • Dovada a disponibilitatii denumirii asociatiei eliberata de Ministerul Justitiei.

“In cazul in care denumirea asociatiei este in alta limba decat limba romana, la cererea de eliberare a dovezii disponibilitatii denumirii prevazute la alin. (2) lit. e) se ataseaza o traducere legalizata efectuata de un traducator autorizat, exceptie facand denumirile care contin nume proprii, intraductibile si denumirile consacrate pe plan international”, art. 7, Ordonanta de Guvern 26/2000.

Dupa ce se depune dosarul de inscriere cu toate documentele necesare, se verifica legalitatea actelor de catre judecatorie si daca totul este in regula se poate dispune prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociatilor si fundatiilor. Dupa inscrierea in Registrul asociatilor si fundatiilor, asociatia dobandeste statutul de persoana juridica.

Sucursale si filiale

Conform legii, asociatia poate constitui filiale, formate din minim 2 membri, care sa prezinte organe de conducere proprii si patrimoniu declarat, diferit de cel al asociatiei. “Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice in conditiile stabilite de asociatie prin statutul filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei”, art. 7, Ordonanta de Guvern 26/2000.

De asemenea, asociatiile pot forma sucursale, acestea fiind tipuri de structuri care nu au personalitate juridica. O sucursala se va constitui intotdeauna prin hotarare a adunarii generale, dupa care urmatorul pas fiind depunerea cererii de inscriere la grefa judecatoriei care se afla in circumscriptia asociatiei, pentru a fi inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Asociatia este cea care decide tipul de competente si de activitati derulate in respectivele sucursale.

“Daca asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective”, art. 14, Ordonanta de Guvern 26/2000.

Infiintarea fundatiilor

Fundatia poate fi infiintata de 1 sau mai multe persoane, in baza actului juridica incheiat intre vii sau pentru o cauza de moarte. In acest sens, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent, pentru a realiza un scop de interes general sau colectiv. Spre deosebire de asociatie, in cazul fundatiei este obligatoriu ca activul patrimonial sa includa bunuri in natura sau in numerar, care sa fie de cel putin de 10 ori salariul de baza nimim brut pe tara garantat, in momentul in care are loc infiintarea fundatiei.

In situatia in care fundatia se constituie pentru a colecta fonduri care sa fie apoi directionate spre alte asociatii si fundatii, activul patrimonial la infiintarea asociatiei este obligatoriu sa aiba o valoare de cel putin 2 ori salariul de baza minim brut pe tara garantat.

Statutul fundatiei se incheie prin acte sub semnatura privata, de catre fondator si trebuie sa contina – datele de identificare ale fondatorului/fondatorilor, motivarea scopului, prezentarea obiectivelor fundatiei, denumirea fundatiei, sediul fundatiei, durata de functionare a fundatiei, patrimoniul initial al fundatiei, componenta nominala a organelor de conducere si administrare ale fundatiei, persoana care desfasoara procedura de dobandire a personalitatii juridice, resurse patrimoniale, atributiile organelor de conducere si administrare, destinatia bunurilor dupa dizolvarea fundatiei, semnatura/le fondatorului/fondatorilor.

Fundatia se va inscrie in Registrul asociatiilor si fundatiilor, la judecatoria in circumscriptia careia se afla sediul fundatiei.

Dosarul de infiintare al fundatiei cuprinde:

 • Cererea de inscriere a fundatiei;
 • Copie legalizata dupa statut;
 • Dovedirea sediului si a patrimoniului;
 • Copii legalizate dupa actele de identitate ale fondatorilor;
 • Declaratie pe proprie raspundere;
 • Dovada privind disponibilitatea denumirii care se elibereaza de catre Ministerul Justitie.

Organizarea si functionarea asociatiei

Organele asociatiei sunt adunarea generala, consiliul director si cenzorul. Prin adunare generala se intelege organul de conducere, care cuprinde toate asociatiile. Adunarea generala are ca atributii legale stabilirea strategiei si a obiectivelor asociatiei, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, realizarea bilantului contabil, alegerea/revocare membrii consiliu director, alegere/revocare cenzor, infiintarea de filiale, modificari in statutul asociatiei, dizolvarea si lichidarea asociatie.

Atributiile adunarii generale

Este prevazut in lege ca adunarea generala a asociatiei sa se intruneasca cel putin o data pe an, care poate avea loc prin comunicare de la distanta, prin mijloace media, fiind acceptate de lege semnaturile electronice extinse.

“Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot”, art. 22, Ordonanta de Guvern 26/2000.

In cazul in care se constata ca hotararile luate in cadrul adunarii generale sunt contrare legii, pot fi atacate in justitie de catre membrii asociati care sunt impotriva hotararii sau care nu au participat la intrunirea adunarii generale. Se depune cerere de anulare a hotararii la judecatorie, unde se solutioneaza in camera de consiliu, urmand ca hotararea emisa de instanta sa poate fi atacata numai prin apel.

Atributiile consiliului director

Consiliul director este organul de conducere care se ocupa cu executarea hotararilor care se iau in cadrul adunarii generale. Este de datoria consiliului director sa prezinte adunarii generale raporturi de activitate, executari legate de buget si cheltuieli, bilant contabile, proiecte pentru bugetul de venituri si proiectele in acord cu programul asociatiei. Consiliul director se ocupa cu incheierea de acte juridice, aproba organigrame si indeplineste o serie de alte atributii, in acord cu prevederile legale.

“Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice”, art. 24, Ordonanta de Guvern 26/2000.

Atributii cenzori

Comisia de cenzori va fi formata dintr-un numar impar de membrii, care nu pot fi in acelasi timp, membri ai consiliului director. Comisia de cenzori isi va forma propriul regulament intern de functionare, insa alte aspecte legate de organizare trebuie sa fie aprobate in prealabila de catre adunarea generala.

Printre atributiile comisiei de cenzori se numara: verificarea modului in care este administrat patrimoniul asociatie, intocmirea de rapoarte, participare la sedinte, insa fara a avea drept de vot.

“Asociatiile au obligatia de a pastra cel putin 5 ani registrele tranzactiilor efectuate”, art. 27, Ordonanta de Guvern 26/2000.

Organizarea si functionarea fundatiei

Organele fundatiei sunt consiliul director si cenzorul sau comisia de cenzori. Consiliul director este organul de conducere al fundatiei, avand ca atributii stabilirea strategiilor si programelor fundatiei, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, realizarea bilantului contabil, alegerea/revocarea cenzorului, infiintarea filialelor fundatiei, incheierea de acte si documente, executare buget venituri si cheltuieli, aprobari de organigrame, modificari ale statutului fundatiei.

“Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare. Sedintele consiliului director pot avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnatura electronica extinsa”, art. 29, Ordonanta de Guvern 26/2000.

In situatia in care se doreste schimbarea scopului fundatiei, acest lucru poate sa fie realizat numai de catre fondator/majoritatea fondatorilor. Daca niciunul dintre fondatori nu se mai afla in viata, atunci aceasta schimbare a scopului va putea sa fie realizata prin intrunirea votului a patru cincimi din numarul de membrii care formeaza consiliul director. Trebuie tinut cont ca nu se poate schimba pur si simplu scopul fundatiei. Este nevoie ca scopul initial sa fi fost realizat sau sa nu mai poate fi realizat, din motive justificate.

Comisia de cenzori, in cazul fundatiilor se constituie dintr-un numar impar de membrii, iar regulile de organizare si functionare se aplica aceleasi ca in cazul asociatiilor.

“In cazul in care statutul nu cuprinde componenta nominala a celor dintai organe ale fundatiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca niciunul dintre fondatori nu mai este in viata la data constituirii fundatiei, dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator”, art. 32, Ordonanta de Guvern 26/2000.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here